yacer

yacerEstar echado.
Ch.uxuni.
G. aribiga / auwe.
I. lie.
M. upla kahwi prawiba.
P. apishki.
Ta.kalangna sak ki.
To.t’ücj lejay.