sortear

Rifar.
G. faiñeiguaü.
I. raffle.
M. wintakaika daukaya.
Ta. win kalnin din as.