orégano

Planta aromática usada en la cocina.
G. uwekana.
I. marjoram / oregano.
M. inma waya kun.
Ta. kitsin wayan yamni.
To. tsuts tsjicj üsüs cyumsa.