obcecar

Ofuscar.
Ch. ajk’una.
G. sininiburi.
I. confuse.
M. diara kum ra dimi ailukanka ba bakt ba.
Ta. yul daka wiki.