lagarto

Saurio grande.
G. agáe.
I. alligator.
M. karas.
Ta. rikaya.
To. yutsj.