éxito

Triunfo.
Ch. imb’tzir.
G. adeiraguni ûnguaü.
I. success.
M. win takanka / yabal kaikras ra kirbanka daukiba.
P. en akanei.
Ta. yamni bayanka.