espera

Deseo, anhelo.
Ch. kojko.
G. agobaha.
I. wait.
M. bîla kaikaia / taim yabaia.
P. awak.
Ta. tahawi.