ensartar

Atravesar.
Ch. k’atar.
G. aburuchaguni.
I. string.
M. kang mankaya.
P. porka.
Ta. panin.