engullir

Tragar.
Ch. b’uk’ir.
G. agunchaguni.
I. bolt / to gulp down.
M. samras lankaya.
Ta. dsalnin.