empeorar

Desmejorar.
Ch. mab’anb’anir.
G. wairiguarügü / gâraungu turaguti.
I. worsen.
M. kau sauhkaya.
Ta. dutni ki.