electorado

Conjunto de electores.
Ch. ko’rasajkanob’.
G. abuduhatiña.
I. electorate.
M. bak sakan uplika nani.
Ta. iliksan rumyang.