eficaz

Activo.
Ch. tikruma.
G. hemeniti.
I. effective.
M. kasak pain.
Ta. parasni.